PełniaKultury.pl
języki: PL EN
wersja portalu: Pełna Wersja

Regulamin

1.    Wstęp

Właścicielem Portalu jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) z siedzibą przy ul. Barbary 21a w Katowicach.
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy informacyjno-komunikacyjnej pelniakultury.pl oraz korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako Właściciela Portalu i prowadzącego Portal.
Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Portalu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
Dane osobowe Użytkowników zawarte w funkcji zostają skasowane.

2.    Definicje:

Portal pelniakultury.pl – portal funkcjonujący w domenie www.pelniakultury.pl, będący własnością Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Monitor GZM (aplikacja desktopowa) - aplikacja instalowana na komputerze użytkownika wykorzystująca technologię „Adobe AIR” służąca do automatycznego pobierania i informowania o najnowszych wydarzeniach i aktualnościach z portalu pelniakultury.pl. Bezpłatna dla użytkownika aplikacja do pobrania z portalu i instalacji w systemie operacyjnym (zgodna z Windows, MacOS, graficzne dystrybucje Linux). Aplikacja po uruchomieniu zostaje umieszczona w tzw. tray systemowym (podobnie jak np. gadu-gadu). Aplikacja automatycznie pobiera informacje z portalu i powiadamia użytkownika o nowościach. Użytkownik dzięki temu jest na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami bez konieczności każdorazowego uruchamiania przeglądarki internetowej i odświeżania strony portalu.

Pełnia Kultury mobile – aplikacja androidowa
Aplikacja instalowana na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym android pozwalająca na:
- przeglądanie informacji o metropolii silesia
- przeglądania informatora turystycznego
- pobieranie i przeglądanie najnowszych aktualności
- pobieranie i przeglądanie najnowszych wydarzeń
- dodawanie wydarzeń do kalendarza i przypominanie o nich
- przeglądanie wydarzen w zależności od lokalizacji lub miejsca w którym się znajdujemy (GPS, AGPS)
- sprawdzanie swojej aktualnej pozycji na mapie
- możliwość kontaktu z organizatorami wydarzenia mailowo lub telefonicznie bezpośrednio z urządzenia mobilnego
- pobieranie i przeglądanie miejsc
- przeglądanie miejsc w zależności od lokalizacji lub miejsca w którym się znajdujemy (GPS, AGPS)
- możliwość dodawania miejsc do portalu pelniakultury bezpośrednio z urządzenia mobilnego
- aplikacja ma możliwość pracy w trybie offline

Właściciel Portalu – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Użytkownik – osoba, która korzysta z Portalu pelniakultury.pl

Regulamin – niniejszy dokument

Polityka prywatności – dokument określający politykę prywatności Portalu pelniakultury.pl, dostępny pod linkiem www.pelniakultury.pl/silesia/polityka_prywatnosci

Usługa/usługi – dostępne funkcjonalności Portalu www.pelniakultury.pl

Instytucja kultury – każda jednostka prowadząca działalność kulturalną

Profil – jedna z usług oferowana przez Portal

Dane – teksty, miejsca, wydarzenia, filmy, zdjęcia, ustawienia Profilu, funkcjonalności

Dane osobowe – dane w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych

Panel administracyjny – panel służący do zarządzania Danymi przez Właściciela portalu

Moderator – osoba upoważniona przez Właściciela portalu do zarządzania danymi w panelu administracyjnym

Newsletter – wiadomość o charakterze informacyjnym wysyłana do zainteresowanych Użytkowników

Komunikat systemowy – tworzony w Panelu administracyjnym komunikat służący do kontaktu z Użytkownikami

3.    Techniczne warunki korzystania z Portalu

Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Portalu.
Aby korzystać z Portalu Użytkownik musi posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
GZM nie odpowiada za techniczne ograniczenia leżące po stronie Użytkownika, dostawców Internetu itp.

4.    Korzystanie z Portalu

Prowadzenie przez GZM Portalu obejmuje przede wszystkim: stworzenie Panelu administracyjnego, umożliwiającego GZM wyszukiwanie Użytkowników; udostępnianie przez GZM przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych; świadczenie Usług, zamieszczanie informacji o wydarzeniach, miejscach i artystach oraz publikacji tekstów należących do gatunków dziennikarskich, a także zdjęć i filmów.
Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Portal przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
Utworzenie i korzystanie z Profilu jest dobrowolne i bezpłatne.
Wulgaryzmy i są usuwane z serwisu automatycznie lub przez Moderatorów.

5.    Korzystanie z możliwość Profilu

Aby móc korzystać z Usługi Profilu, należy zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptować je. Polityka prywatności opisana jest odrębnym dokumentem. Zmiany w Regulaminie i Polityce prywatności mogą być zaakceptowane przez Użytkownika. Brak akceptacji upoważnia Użytkownika do skasowania swojego Profilu.
Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem www.pelniakultury.pl oraz akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
Użytkownik Profilu zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.
Użytkownik zezwala na świadczenie przez GZM Usług w ramach swojego Profilu.
Rejestracja w Portalu w imieniu własnym daje Użytkownikowi możliwość publikacji tekstów i innych materiałów.
Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do dokonania korekty przesłanego tekstu pod względem stylistycznym i jego redakcji, a także prawo do rezygnacji z publikacji, jeśli tekst nie spełnia wymogów formalnych (tekst nie jest zapowiedzią wydarzenia, jednym z dostępnych w portalu gatunków dziennikarskich lub blogiem) lub zawiera treści obraźliwe lub wulgaryzmy. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują wobec właściciela Portalu żadne roszczenia.
Rejestracja w Portalu instytucji kulturalnej daje Użytkownikowi możliwość publikacji tekstów informacji o wydarzeniach.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo wglądu w teksty oraz prawo do dokonania zwyczajowej korekty  i redakcji tekstu przesłanego do publikacji, a także rezygnacji z publikacji, jeśli tekst nie spełnia wymogów formalnych (tekst nie jest zapowiedzią wydarzenia, jednym z dostępnych w portalu gatunków dziennikarskich lub blogiem) lub zawiera treści obraźliwe lub wulgaryzmy.
Redakcja Portalu zastrzega sobie możliwość odrzucenia lub zmiany statusu rejestrującego się Użytkownika w przypadku, gdy rejestrując się jako instytucja kultury, nie spełnia on wskazanych wymogów do rejestracji.


6.    Dane osobowe

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez GZM, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w celu prawidłowego świadczenia Usług: Profil i Newsletter jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce prywatności.
Administratorem Danych Osobowych jest „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
GZM uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. GZM nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.


7.    Prawa autorskie

Układ treści zawarty w Portalu pelniakultury.pl i aplikacj mobilnej oraz materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
Korzystanie z materiałów opublikowanych w Portalu pelniakultury.pl w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują w Portalu pelniakultury.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
W przypadku wyrządzania szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody GZM na zasadach ogólnych.


8.    Zablokowanie/usunięcie Profilu

Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez GZM, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Właściciel Portalu może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Profil. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
Publikacja wulgaryzmów, treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione i skutkuje zablokowaniem lub usunięciem Profilu.


9.    Odpowiedzialność

GZM nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych w Profilach Użytkowników.
GZM nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
GZM nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do GZM przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.
GZM nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

10.   Postanowienia końcowe

Redakcja Portalu Pełnia Kultury zastrzega sobie prawo korekty pod względem stylistycznym i redakcji materiałów przesłanych do publikacji przez Użytkownika, a także prawo do rezygnacji z publikacji, jeśli nie spełniają wymogów formalnych (tekst nie jest zapowiedzią wydarzenia, jednym z dostępnych w portalu gatunków dziennikarskich lub blogiem) lub zawierają treści obraźliwe lub wulgaryzmy. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują wobec właściciela Portalu żadne roszczenia.
Regulamin jest dostępny pod adresem www.pelniakultury.pl/silesia/regulamin
Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i funkcjonowaniem niniejszego serwisu rozstrzygają sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę GZM.
GZM zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach w Regulaminie będzie publikowana w formie komunikatu systemowego.